โรงเรียนบ้านวังกะทะ

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 17 11 28 1
อนุบาลปีที่ 3 10 14 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 9 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 17 36 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 14 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 10 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 17 30 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 19 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 6 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
148
135
283
12
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายภูริช ผ่องแผ้ว
ผอ.รร.บ้านวังกะทะเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.