โรงเรียนบ้านหนองจาน

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 4 4 1
อนุบาลปีที่ 2 1 0 1 1
อนุบาลปีที่ 3 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
22
23
45
9
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
ผอ.รร.บ้านหนองจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.