โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 12 8 20 1
อนุบาลปีที่ 3 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 3 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 9 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 5 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 10 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 7 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 10 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 10 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
79
82
161
11
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประทีป ลี้พล
ผอ.รร.หินฝนวิทยาคมเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.