โรงเรียนบ้านวังตาท้าว

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 8 9 17 1
อนุบาลปีที่ 3 13 7 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 16 26 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 11 25 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 6 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 8 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 11 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
112
100
212
13
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวิรัช ฉันทิยานนท์
ผอ.รร.บ้านวังตาท้าวเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.