ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 3 4 7 1
อนุบาลปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 2 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
33
30
63
8
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผอ.รร.บ้านประดู่งามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.