ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 5 5 10 1
อนุบาลปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 6 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 2 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
59
43
102
8
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางยินดี เบียดนอก
ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.