ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 22 14 36 2
อนุบาลปีที่ 3 14 19 33 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 18 17 35 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 25 12 37 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 14 28 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 30 11 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 24 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 23 17 40 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 28 28 56 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 30 38 68 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 19 43 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
245
213
458
24
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.