โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 16 6 22 1
อนุบาลปีที่ 3 14 12 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 23 9 32 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 22 36 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 16 29 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 19 37 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 19 31 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 14 31 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 19 37 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 13 34 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 18 30 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
178
167
345
20
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายเจน พรมสอาด
ผอ.รร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.