ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 4 8 12 1
อนุบาลปีที่ 3 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 11 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 7 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
32
54
86
8
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผอ.รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.