ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 3 1 1 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 3 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 2 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
9
13
22
6
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประวิทย์ อาชา
ผอ.รร.บ้านหนองอีหล่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.