โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 7 8 15 1
อนุบาลปีที่ 3 17 6 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 7 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 15 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 9 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 13 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 7 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 5 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 7 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
119
97
216
11
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.