ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 9 5 14 1
อนุบาลปีที่ 3 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 2 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 12 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 3 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
51
47
98
8
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผอ.รร.บ้านเดื่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.