ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0
อนุบาลปีที่ 2 9 12 21 1
อนุบาลปีที่ 3 9 19 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 17 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 13 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 10 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 13 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 7 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 8 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น
108
129
237
11
อ้างอิง : Data Management Center : DMC ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.