โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

 

คำขวัญ

             เรียนดี  มีพลานามัย  ใฝ่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

วิสัยทัศน์

             โรงเรียนน่าอยู่  ครูมีศักยภาพจัดการเรียนรู้ 

       ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 

        มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

ปรัชญา

            การศึกษา  คือ  การพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ปณิธาน

      ผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะดังนี้

  • เป็นคนดี

  • มีความรู้

  • อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข

  • รักท้องถิ่นของตนเอง

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ   (Mission)

                ๑.  จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษา

                       และเทคโนโลยีเป็นบันไดสู่โลกกว้าง

                ๒.  จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

                      จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

                ๓.  จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

                      อันเป็นทักษะในการดำรงชีวิต

                ๔.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

                ๕. ประสานความร่วมมือจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

                      ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและ

                      นอกห้องเรียน  แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน

 

เป้าประสงค์ (Goal )     

                 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุด

                  ของแต่ละบุคคล  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุขและมีความเป็นไทย 

                  โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา      ผู้เรียนดังต่อไปนี้

          ๑.  มีความรู้และทักษะทางวิชาการตามมาตรฐานการเรียนรู้

          ๒.  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม 

                มีความรับผิดชอบ  มีวินัย 

          ๓.  มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษา 

                และเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้     

          ๔.  มีทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา 

                  และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

                รักการอ่าน และการเขียน

           ๕.  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  รักการออกกำลังกาย 

           ๖.  มีการส่งเสริมให้ครูได้รับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสำอาง คำเสียง
ผอ.รร.บ้านหนองกองแก้วเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.