โรงเรียนโป่งขุนเพชร

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์  (Vision)

    " โรงเรียนโป่งขุนเพชร  สร้างผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มารยาทงาม เก่งกิจกรรม นำความรู้ก้าวสู่เทคโนโลยี ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ

เป็นที่ยอมรับทุกมาตรฐาน ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

 

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ  (Mission)

     1. จัดการศึกษาให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัยในเขตบริการโรงเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการประเมินคุณภาพ

     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การปฏิบัติ

     3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ ด้านการพูด การคิด การอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

     4. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถนำทักษะเทคนิคในการจัดการศึกษาด้วยวิธิการที่หลากหลาย เป็นครูมืออาชีพ โดยยึด

ผู้เรียนเป็นสำคัญ

     5. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากร มีคุณภาพอนามัยที่ดี มีความสุข

     6. พัฒนาส่งเสริมทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ มีระบบประกันคุณภาพภายในมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน

     8. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทศพล สมขุนทด
ผอ.รร.โป่งขุนเพชร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
Social Network
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.