วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“ภายในปี  ๒๕64  โรงเรียนบ้านหนองจาน  เป็นโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมือที่ดีของสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ”

พันธกิจของโรงเรียน

๑.     จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ ๕ - ๖  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

       ๒.      เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

       ๓.      ปลูกฝังพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

       ๔.      ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้มีทักษะชีวิตและมีภูมิคุ้มกันที่ดี  เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  ตามระบบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

       ๕.      ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  เทคนิคด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ด้วยวิธีการที่หลากหลายสู่ครูมืออาชีพ

       ๖        ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร. ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง   มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ

       ๗.      พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

        ๘   .   พัฒนา  สร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่   สิ่งแวดล้อม   ภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและแก่ผู้พบเห็น

        ๙.      พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม  จากทุกภาคส่วน  ในการระดมทรัพยากรจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านหนองจาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.