โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์                 “เน้นคุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”

ปรัชญา                    นตถิ  ปัญญา  สมา  อาภา

                             ( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี )

พันธกิจของโรงเรียน

  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ

    1. มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน สถานศึกษา และผู้เรียน

    2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

    3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตที่ดีเหมาะสมแก่ผู้เรียนและผู้เรียนที่ด้อยโอกาสในสังคม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

    4. ส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประทีป ลี้พล
ผอ.รร.หินฝนวิทยาคมเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.