วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านประดู่งามจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับพัฒนาการอ่าน สร้างสุขภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะ

พันธกิจของโรงเรียน

  1. สร้างวัฒนธรรมค่านิยมอันดีงาม

  2. จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

  3. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพและมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม

  4. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดภาระผู้ปกครองนักเรียน

  5. จัดแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมและปลอดภัย

  6. นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวกาญจนาวดี กองแก้ม
ผอ.รร.บ้านประดู่งามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.