วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพและมาตรฐาน สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ 6

พันธกิจของโรงเรียน

  1. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการทุกระดับชั้น

  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือ ค่านิยมหลัก12 ประการ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

  5. การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (S.B.M.) อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

  6. การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.