วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปี  2566  โรงเรียนบ้านดงลานจัดการศึกษาแบบมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยกระบวนการบริหารจัดการที่ดี  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนมีความรู้คู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีทักษะในการดำรงชีวิต  ด้วยความร่วมมืออันดีเลิศจากครอบครัวและชุมชน 

พันธกิจของโรงเรียน

1.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               2.  ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา  โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

               3.  จัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               4.  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้  และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

               5.  ใช้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และมีทักษะในการดำรงค์ชีวิต

               6.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

               7.  สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง  ชุมชน  และภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยกรเพื่อการศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผอ.รร.บ้านดงลานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.