โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นักเรียนมีคุณธรรม นำปัญญา บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ภายในปี 2563

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจของโรงเรียน

1. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย
3. ส่งเสริมพัฒนาครูมุ่งสู่ครูมืออาชีพ
4. ชุมชนมีส่วนร่วมวางแผน ดำเนินการและประเมินผลในการจัดการศึกษา
5. จัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
6. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับโรงเรียน

ภารกิจ


โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับผิดชอบจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนในวัยนี้ได้รับการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาอย่างเสมอภาคเ่ท่าเทียมกัน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนในวัยการศึกษาภาคบังคับ ได้เรียนจบหลักสูตร มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอน
1. บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
3. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. การจัดการเรียนการสอนเพิ่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
5. การวัดประเมินผลตามสภาพจริงด้านคุณธรรมจริยธรรม
6. การจัดการกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน
7. การจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
8. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
9. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายเจน พรมสอาด
ผอ.รร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.