โรงเรียนบ้านหนองจะบก

ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์  :  ปี 2560  ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามหลักสูตร สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี ครูมีจรรยาบรรณ ก้าวทันความเป็นครูมืออาชีพปฎิบัติงานเต็มตามศักยภาพ ชุมชนร่วมคิดรวมทำ  น้อมนำแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัติ

ปรัชญา   :  มีความรู้ คู่ความดี มีความสุข

คำขวัญ   :  สุขภาพดี คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ ประสานชุมชน

เอกลักษณ์  :  ดนตรีไทย

อัตลักษณ์   :  ยิ้ม ไหว้ ทักทาย

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ (Mission)     

          ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

          ๒. ส่งเสริมครู บุคลากร นักเรียน มีวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๓.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพ

          ๔.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ เต็มตามศักยภาพ

          ๕.  พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

          ๖.  บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ใช้โรงเรียนเป็นฐาน บูรณาการการทำงานด้วยแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๗. รักษาคุณภาพมาตรฐาน ความสำเร็จทุกงาน ทุกด้านให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมาย  :         

๑.  ผู้เรียนมีพัฒนาการตามวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ มีวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ เป็นครูมืออาชีพ มีวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ ปฎิบัติงาน อย่างมีคุณภาพ เต็มศักยภาพเสียสละ มีจิตอาสา

กลยุทธ์  :

กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ ๒   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาศในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ ๕   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธฺภาพ เน้นการมีส่วนร่วม

     
 


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์
ผอ.รร.บ้านหนองจะบกเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.