วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

"ภายในปี  ๒๕๕๘  นักเรียนโรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)  มีคุณธรรมนำความรู้  พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  สำนึกในความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ครูและบุคลากรฯมีความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรู้  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา"

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ

๑. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  โดยมีผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.๖ สูงกว่าระดับประเทศ

๒. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้นักเรียน มีทักษะในการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และทักษะการใช้เทคโนโยลี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

๓. ส่งเสริมความสำนึกในความรักชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ สะอาด มารยาทงาม

๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจอเพียง และเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

๕. พัฒนาครูแลุบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

๑. พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม นำความรู้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู็ ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน

๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  โดยมีผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.๖ สูงกว่าระดับประเทศ

๓. เสริมสร้างให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักความเป็นไทย อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทักษะอาชีพ  และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ตามจุดเน้นของ สพฐ. และสพป.ชัยภูมิ เขต ๓

๕. โรงเรียนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๖. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษา

๗. โรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในทีมีผลการประเมิน เฉลี่ยระดับดีขึ้นไป


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวุฒิพงศ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผอ.รร.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.