วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“ภายในปี  2565 โรงเรียนบ้านตาล มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ  มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21  ก้าวทันเทคโนโลยี ครูมีนวัตกรรม จัดทำแหล่งเรียนรู้   เคียงคู่ชุมชน  ดำรงตนตามรอยศาสตร์พระราชา ”

 

ปรัชญาโรงเรียน  

 ปญฺญา นรารํ รคนํ   "ปัญญา คือ เครื่องประดับของบุคคล"

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ

                  1) ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจ อย่างเต็มศักยภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

                  2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม นิยมความเป็นไทย และคุณลักษณะในศตวรรษที่21อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามศาสตร์พระราชา

                  3) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ  การทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติจริงประสบการณ์ตรง โดยใช้รูปแบบ OCOP(One class One product) หนึ่งห้องเรียน  หนึ่งผลิตผล ยึดหลักการ PBL (Project Bases Learning)

                  4) ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ  มีความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน  สร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

                  5) ร่วมมือเครือข่ายทางการศึกษาระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย และจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

                  1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่  21 ดำรงชีวิตตามศาสตร์พระราชา

                  2) ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง           

                  3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญาณความเป็นครู  มุ่งมั่น  ทุ่มเท  และเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่  มีสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพเป็นครูมืออาชีพ

                  4) สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มีเทคโนโลยี ระบบ ICT เพียงพอในการจัดการศึกษา  มีแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  และภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุนันท์ กอโพธิ์ศรี
ผอ.รร.บ้านตาล
ข้อมูลการติดต่อ
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.