โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)

ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้สู่การปฏิบัติ  มีทักษะชิวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่ความเป็นสากล

                                                               

                  ปรัชญา

                 ปญญาว ธเนน เสยโย     ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

 

                                                       อัตลักษณ์

                                                    แต่งกายดี  มีน้ำใจ  ยิ้มไหว้สวย

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ (MISSION)

                     ๑.  จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

                     ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ  มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ    เศรษฐกิจพอเพียง  สู่ความเป็นสากล

                     ๓.  ร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าหมาย (GOAL)

                     ๑.  ผู้เรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  และคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                     ๒.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้สู่การปฏิบัติ  มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สู่ความเป็นสากล

                     ๓.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ แก้วเพชร
ผอ.รร.ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.