วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์


     โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ (ประชาสามัคคี) เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน รักการออม พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ


  1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  4. พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำในการพัฒนาสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล
  5. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายมานะ อยู่ทรัพย์
ผอ.รร.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.