วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ ( Vision )

                   โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  มุ่งพัฒนาการศึกษา  นักเรียนมีคุณธรรม  นำความรู้ สู่อาเซียน เคียงคู่ชุมชน ปลอดสิ่งเสพติด ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ (Mission)

๑.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

๒.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้  สู่อาเซียน

๓.  ร่วมกับชุมชนป้องปรามสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

๔.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๖.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

๗.  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายวิญญู คุณกันหา
ผอ.รร.ชุมชนชวนวิทยา
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.