โรงเรียนบ้านทามจาน

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านทามจาน เป็นโรงเรียนคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี  ๒๕๕๖

ปรัชญาของโรงเรียน

“จัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข”

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ

               ๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร และมีความสามารถมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

               ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

               ๓. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               ๔. พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของผู้เรียน ให้สามารถอ่าน เขียน คิดเลขเป็น มีทักษะการคิด ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารได้เหมาะสมตามช่วงวัย

               ๕. จัดประสบการณ์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน

               ๖. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้แนวนโยบายโรงเรียนคุณภาพ และนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

               ๑. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และรักความเป็นไทย

               ๒. นักเรียนมีปัญญา มีทักษะการอ่าน การเขียน และความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา

               ๓. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีสุขนิสัย รักการออกกำลังกาย

              ๔. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี(ICT)

               ๕ นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและทำงานเป็น  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านทามจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.