โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ปรัชญา                      ธมฺมจารี  สุขํ  เสติ         ผู้ประพฤติธรรม  ย่อมอยู่เป็นสุข

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านหนองลูกช้างเป็นสถาบันพัฒนาผู้เรียน  สร้างคนดี  มีปัญญา  พัฒนาสภาพแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เน้นการใช้เทคโนโลยี  มีพลานามัยที่สมบูรณ์

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ   (Mission)

                ๑.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด  สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                ๓.  พัฒนาบุคลากรร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                ๔. ส่งเสริมการใช้สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                ๖.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านหนองลูกช้างเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.