โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล

ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้  มุ่งสู่่วิชาการ  ได้มาตรฐานสากล  มากล้นด้วยคุณธรรม  นำด้านเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด  เป็นมิตรกับชุมชน  เห็นผลในปี 2562

พันธกิจของโรงเรียน

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดนอกกรอบ

6. จัดระบบประกันคุณภาพภายใน ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาสมรรถนะตนเองในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ชีวิตแบบพอเพียง

9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี รู้วิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด


ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านขามราษฎร์นุกูลเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.