วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

              โรงเรียนบ้านเดื่อ จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยเน้นภาษาไทยเป็นหลัก พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ  นำสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

พันธกิจของโรงเรียน

  1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยเน้นกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้
  2. จัดและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
  3. จัดกิจกรรมทางวิชาการที่เน้นวิชาการภาษาไทยเป็นหลัก
  4. พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  5. นำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
  6. จัดและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นทั้งโรงเรียนและชุมชน
  7. บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
  8. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาววิยะดา แสนวิชัย
ผอ.รร.บ้านเดื่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.