โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)

ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓พระครูอนุสรณ์)  เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  ภูมิปัญญา  พัฒนาสุขภาพอนามัย  ใสใจเทคโนโลยีทางการศึกษาและสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  และเป็นที่ต้องการของสังคม

พันธกิจของโรงเรียน

        1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

        2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

        3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

        4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        5.  ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า

        6.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

        7.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดเด่น

        8.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

เป้าประสงค์

        1.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

        2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

        3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

        4.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        5.  ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        6.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

        7.  สถานศึกษามีการใช้แหลางเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

        8.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

        9.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

       10.  สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายถาวร พรโสภณ
ผอ.รร.บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.