วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

สุขภาพดี  มีความรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญาี

การศึกษาช่วยพัฒนาชีวิต

 

อัตลักษณ์โรงเรียน

ยิ้มใส ไหว้สวย แต่งกายเด่น เน้นจิตอาสา

 

ปณิธาน

ประพฤติดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่มาตรฐาน สานวัฒนธรรมไทย

 

 

 

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ

พัฒนาบุคลากร  จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรม  นำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.       นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้

3.       นักเรียนสามารถสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยความภูมิใจ

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประสิทธิ์ สุจำนงค์
ผอ.รร.บ้านร้านหญ้า
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
Social Network
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.