วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)  เป็นหน่วยงานที่ดีมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

2.  ส่งเสริม  สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ

3.  ส่งเสริมให้ภาครัฐ  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.