วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)  เป็นหน่วยงานที่ดีมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

2.  ส่งเสริม  สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ

3.  ส่งเสริมให้ภาครัฐ  เอกชน  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายทนง พงศ์สมัย
ผอ.รร.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
อำนาจหน้าที่
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
Social Network
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.