วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

จัดการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยระบบคุณภาพ (Quality System) โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผู้เรียนถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาเพื่อเป็นครูมืออาชีพ มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย บริหารจัดการโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียน

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้ตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

2. จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (Quality System) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

4. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา    

5. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

6. บริหารจัดการสถานศึกษา ตามภารงาน 4 ฝ่ายด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

กลยุทธ์

1) การศึกษาที่ส่งผลต่อความมั่นคง : ยกระดับผลสัมฤทธิ์

2) สร้างความสามารถในการแข่งขัน : จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  (Quality System)

3) พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล : พัฒนาสู่ครูมืออาชีพ

4) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา : สร้างความร่วมมือทางการศึกษา

5) สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : พัฒนาแหล่งเรียนรู้

6) พัฒนาระบบริหารจัดการ : ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 4 ฝ่าย

 

 เป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับท้องถิ่น มีการวัดผลและประเมินผลที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

2. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาตินักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล

4. ชุมชน  ผู้ปกครอง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมีสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

 

จุดเน้น

1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  ในระดับดีขึ้นไป

2. นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และมีทักษะอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น

3. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ

5. โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเลิศทุกมาตรฐาน

 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาปีละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง เพื่อให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

7. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน ไม่น้อยกว่า 3 ภาคีเครือข่าย

8. แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า       3 แหล่งเรียนรู้

9. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล


ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสันติ สิงหาพรม
ผอ.รร.บ้านหนองไผ่ล้อม
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
Social Network
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
Social Network
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.