เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6 บ้านท่าชวน ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
8 บ้านวังรัง ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านท่าชวนเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.