โรงเรียนหินฝนวิทยาคม

ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
11 บ้านวังช้าง ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จัังหวัดชัยภูมิ
12 บ้านเทพนิมิตร ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จัังหวัดชัยภูมิ
10 ห้วยหินฝน ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36030

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประทีป ลี้พล
ผอ.รร.หินฝนวิทยาคมเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.