เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1 บ้านไร่พัฒนา
11 บ้านไร่พัฒนา
13 บ้านลำปอแดง
7 บ้านโนนสวรรค์
2 บ้านโนนสำราญ
9 บ้านหนองใหญ่
3 บ้านโคกกระเบื้องไห
10 บ้านเทพพนา
15 บ้านหลังสวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงศ์
ผอ.รร.บ้านไร่พัฒนาเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.