เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4 บ้านห้วยฝรั่ง ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
11 บ้านดงลาน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสมศักดิ์ ทองหลาบ
ผอ.รร.บ้านดงลานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.