โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3 โคกคึม ต.โคกเพชรพัฒนา อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ
10 บ้านใหม่สามัคคี ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางปราณีต ลีหัวสระ
ผอ.รร.บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.