เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6 , บ้านหนองอีหล่อ , บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
10 บ้านหนองคร้อ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงคื จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายประวิทย์ อาชา
ผอ.รร.บ้านหนองอีหล่อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.