โรงเรียนบ้านทามจาน

ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5 บ้านทามจาน ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
6 บ้านหนองพง ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
5 บ้านหลุมปูน ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนผอ.รร.บ้านทามจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.