โรงเรียนบ้านวังพง

ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางวิชชุดา ยินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปิยวัฒน์ ยศคำลือ
ครู

นายเกรียงศักดิ์ คีรีรัตน์สกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวลัทธวรรณ รวมครบุรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอนงค์ เขียวปาน
ครูอัตราจ้าง

นายสิงห์ทอง ปรีดารัตน์
ลูกจ้างประจำ

นางสาวเปรมสุดา เทพวงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาว กัลยาณี โพสีทา
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางวิชชุดา ยินดี
ผอ.รร.บ้านวังพงเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.