โรงเรียนบ้านท่ากูบ

ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.สุกัญญา เขตจัตุรัส
ครู

นายทรงสรรค์ ทองม่วง
ครู

นางดวงเนตร ชนะชัย
ครู

นายสุระศักดิ์ ชนะชัย
ครู

นางปราณี ทองม่วง
ครู

น.ส.จุฬารัตน์ นาอ้น
ครู

นางสาวกิตติวรา ซ่อนกลิ่น
ครู

นายปุริมพล คุ้มไข่น้ำ
ครู

ว่าที่ร้อยตรีธีรวิทย์ เมืองสุบาล
ครู

นางภาวิณีย์ สิมพลภานุรัตน์
ครู

นางสาวปพิชญา ชาลีวรรณ
ครู

นางสาวณัชฌุภรณ์ สพัฒนกิจ
ครูผู้ช่วย

นายนัฐพล พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย

นายสุรพัฒน เทียบโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรจนา ดาบภูเขียว
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรกมล พลอาวุธ
ครูผู้ช่วย

น.ส.พวงพยอม สายสุด
พนักงานราชการ

นางสาวจีระนันท์ กาญจนกาศ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราวรรณ สีหาบุตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิราภรณ์ น้อยวิเศษ
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์
ผอ.รร.บ้านท่ากูบ
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
Q&A
Social Network
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.