โรงเรียนบ้านหนองขาม

ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรอุมา วงศ์บุตร
ครู

นายชวน คำภีระ
ครู

นายนพดล ศรีพุทธดิลก
ครู

นางอมรรัตน์ คงเหมือนเพชร
ครู

นางสาวนภาพร ไกรวัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราพรรณ เคนสันเทียะ
พนักงานราชการ

นางสาวพชราวลี รุจาคม
พนักงานราชการ

นางพรฐิตา หงษ์พิมพ์
ครูอัตราจ้าง

นายบุญหลาย เคียงแก้ว
ลูกจ้างประจำ

นางสาวประคอง ครองหนองขาม
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวกรรณิการ์ ชูณรงค์
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายพิจักษณ์ภพ พงศ์วิเศษ
ผอ.รร.บ้านหนองขามเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.