โรงเรียนบ้านโสกคร้อ

ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสายหยุด ผาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางเทพกัลยา จัตุภัทรกุล
ครู

นางสาวเอียงอร แคนลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงนาฎ ภูมิธิ
ครูผู้ช่วย

นายชนะ พิงชัยภูมิ
ลูกจ้างประจำ

น.ส.อารีรัตน์ บัวผาง
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสายหยุด ผาดี
ผอ.รร.บ้านโสกคร้อเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.