โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายณรงค์ ดวงพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนารี กุลประจวบ
ครู

นางสุภาภรณ์ เพิ่มพร
ครู

นายแดง ศรีคอนไทย
ลูกจ้างประจำ

นาย ธานินทร์ ทิพย์คูนอก
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายณรงค์ ดวงพรม
ผอ.รร.บ้านใหม่สามัคคีเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.