โรงเรียนบ้านห้วยยางดี

ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจารุนันท์ ชนะชัย
ครู

นางสาวภัทรสุดา ไพรเขียว
ครูผู้ช่วย

นายธิติวิทย์ สินธิทา
ครูผู้ช่วย

นายชัยณรงค์ จอมทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวรรณ ขามสันเทียะ
พนักงานราชการ

นางสาวกมลชนก บุญหลักคำ
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวอุไรวรรณ เกรียงไกรสุขเลิศ
ผอ.รร.บ้านห้วยยางดีเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.