โรงเรียนบ้านวังกะทะ

ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายภูริช ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

น.ส.รุ่งทิวา ริมใหม่
ครู

น.ส.มัทนวีร์ นามวิจิตร
ครู

นางบูชารัตน์ โพชะกะ
ครู

นางศิริกาญจน์ ดิเรกศิลป์
ครู

นางสาวรัญชินา วงษ์สิม
ครู

นายวรพล ทวีทรัพย์
ครู

นางสาวลดาวัลย์ ธุระพันธ์
ครู

นายนราบุตร อทธกัง
ครู

นางสาวเกษร ชัยสิทธ์
ครูผู้ช่วย

นายพิษณุพงศ์ พาระแพน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวลักษณ์ มาลา
ครูผู้ช่วย

นายปฐวี อยู่ภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา ทองแสง
ครูผู้ช่วย

นายธีระชัย ใจใส
ครูผู้ช่วย

นายปฐมทรรศน์ น้อยลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธิดา เคนกุดรัง
ครูผู้ช่วย

นายจักราวุธ เกมชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศนี แสงบำรุง
ครูผู้ช่วย

นางมัติกา งามวงศ์
พนักงานราชการ

นางสาวประภาวรรณ ชนะชัย
ครูอัตราจ้าง

นายสากล เจริญนอก
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวการัณย์ อุธานี
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

น.ส.มะณีดา หงษ์สระแก้ว
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายภูริช ผ่องแผ้ว
ผอ.รร.บ้านวังกะทะเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.