โรงเรียนบ้านหนองจาน

ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3


ครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอนงค์ สิงสุพันธ์
ครู

นางสาวศุภรัตน์ น้อยวิเศษ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพุทธชาติ สีดำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสรศิษฏา เมตตาจิตร์
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน)

นางสาวเกษราภรณ์ ใจทหาร
ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
ผอ.รร.บ้านหนองจานเว็บไซต์ในเครือ สพฐ.